අපගේ ලේසර් කෙස් ඉවත් කිරීමේ යන්ත්‍රය සඳහා තුර්කියේ අපගේ සුවිශේෂී බෙදාහරින්නා

අපගේ ලේසර් කෙස් ඉවත් කිරීමේ යන්ත්‍රය සඳහා අපගේ තුර්කියේ සුවිශේෂී බෙදාහරින්නා සමඟ අපගේ සහයෝගයට සුබ පැතුම් 2018 ඔක්තෝබර් 10 සිට 2022 ඔක්තෝබර් 10 දක්වා!
අපගේ ලේසර් කෙස් ඉවත් කිරීමේ යන්ත්‍රය ගැන උනන්දුවක් දක්වන ඉරාන පාරිභෝගිකයින් සඳහා කරුණාකර අපගේ ඉරානයේ සුවිශේෂී බෙදාහරින්නා අමතන්න.
news


තැපැල් කාලය: මැයි -08-2021